ﻣﯿﮕﻔﺖ ,ﻣﺮﺩﻡ ,“ﺳﻠﻄﺎﻥ” ,جنازه ,ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡﺷﺒﻲ “ﺳﻠﻄﺎﻥ” ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻴﻜﺮﺩ و نمیتوانست بخوابد؛
به ﺭﯾﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﯿﺮﻭﻥ برویم ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﻠﺖ
ﺧﺒﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
سلطان به همراه محافظ مخصوصش براه افتادند.
در هنگام گشت و گذار مشاهده کردند ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭی ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺭﺩ ﻣﯿﺸوند ﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎیی ﺑه او نمیکنند!
ﻭﻗﺘﯽ نزدیکتر شدند مشاهده کردند، “مرد افتاده” فوت کرده و مدتی نیز از مرگ او میگذرد.
از ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ بی اعتنا ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ جسد ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪند پرسیدند:
ﭼﺮﺍ توجهی به این فرد نمی کنید؟
پاسخ دادند:
ﺍﻭ فردی فاسد، “ﺩﺍﯾﻢ ﺍﻟﺨﻤﺮ” ﻭ “ﺯﻧﺎﮐﺎﺭ” ﺑﻮﺩ!
ﺳﻠﻄﺎﻥ به کمک همراهش جنازه را به خانه مرد برده وتحویل همسرش داد.
همسرش با دیدن جنازه ﮔﺮﯾﻪ و شیون بسیاری ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ ﺍﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍ!
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ و نیکوکاران ﺑﻮﺩﯼ ….!!
ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ “ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻠﻪ” ﻭ ﺍﺯ “ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ” ﻫﺴﺘﯽ!
“ﺳﻠﻄﺎﻥ” ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ؟!!
ﺯﻥ پاسخ داد:
ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ چنین گفتار و واکنشی از مردم را دارم و از قضاوت آنان متعجب نیستم.
ﺳﭙﺲ ﺍدامه داد ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻫﺮ ﺷﺐ به ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻓﺮﻭﺷﯽ میرفت ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﯿﺂﻭﺭﺩ
ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻥ وفساد ﻣردم کمتر شد؛
پس از آن ﻣﻨﺰﻝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ “ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺎﺣﺸﻪ و بدنام” میرفت و به او ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
این در آمد ﺍﻣﺸﺒﺖ!
امشب ﺩﺭب منزلت ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺒﻨﺪ ﻭ از کسی پذیرایی نکن!!
پس از آن به منزل برمیگشت ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ امشب به اندازه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ جلوگیری شد!!
ﻣﻦ همواره او را ﻣﻼمت ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ:
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﺕ روی زمین خواهد ماند و کسی “ﻏﺴﻞ” و “ﮐﻔﻨﺖ” هم نخواهد کرد.
اما او ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ میت ﻭ ﮐﻔﻦ ﻭ ﺩﻓﻦ ﻣﻦ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﺎﺀ ﻭ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ!!!
“ﺳﻠﻄﺎﻥ” که هنوز خود را معرفی نکرده بود به ﮔﺮﯾﻪ افتاد ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ “ﺳﻠﻄﺎﻥ و پادشاه کشور” هستم.
ﻭ فردا ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺴﻞ ﻭ ﮐﻔﻨﺶ ﻣﯽﺁﯾﯿﻢ…
صبح روز بعد “ﺳﻠﻄﺎﻥ” ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ “ﻋﻠﻤﺎ” ﻭ “ﻣﺸﺎﯾﺦ” ﻭ بزرگان مملکت و جمع کثیری از ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ جنازه ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪند ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ با عزت و احترام فراوان ﺩﻓﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ …!!

منبع اصلی مطلب : دانستنی های جالب
برچسب ها : ﻣﯿﮕﻔﺖ ,ﻣﺮﺩﻡ ,“ﺳﻠﻄﺎﻥ” ,جنازه ,ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سؤظن